ISFo

Vedtekter

Vedtekter for Innherred Seniorforum

Vedtatt på årsmøtet 15. mars 2012.

§1, 11, 13, 14 endret på Årsmøte 2. mars 2016

 

§ 1 Foreningens navn, adresse og organisasjonsnummer

Foreningens navn: Innherred Seniorforum, med kortformen ISFo.

Stiftelsesdato: 20. september 2007

Adresse: Postboks 115, 7601 Levanger

Organisasjonsnummer: 997 301 447.

 

§ 2 Formål

ISFo har som hovedmålsetting å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

ISFo er livssyns og politisk nøytral, og verken styret eller enkeltpersoner skal kunne uttale seg på vegne av Innherred Seniorforum i generelle politiske og livssynssaker.

 

§ 3 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4 Medlemmer

Enkeltpersoner, bedrifter/lag og organisasjoner, hjemmehørende i kommunene Frosta, Inderøy, Levanger eller Verdal, og som identifiseres med lagets formål, vedtekter og retningslinjer, kan bli medlemmer av laget. Det samme gjelder offentlige organ.

Styret kan godkjenne andre som medlemmer.

Medlemmene av laget er prioritert som deltakere i lagets virksomheter, og har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. De plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.

 

§ 5 Kontingent

Kontingenten består av ett engangsinnskudd. Innskuddet gir rett til livsvarig medlemskap. En person / et organ kan tegne seg for flere innskudd. Innskuddets størrelse vedtas av årsmøtet.

Styret fører protokoll over medlemmene og utsteder medlemsbevis.

Betalt innskudd forblir Innherred Seniorforum sin eiendom

 

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Hvert medlem har en stemme.

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgiftene skal fremgå av budsjett og regnskap etter vedtak i styret.

 

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest ei uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest ei uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Alle saksdokumenter til årsmøtet skal legges ut på Innherred Seniorforums hjemmeside senest ei uke før årsmøtet.

 

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Innherred Seniorforum.

 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde navn på de kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker:

  1. Velge to av møtedeltakerne til å underskrive møteprotokollen, eventuelt alle skriver under.

2. Årsmelding

3. Regnskap i revidert stand

4. Innkomne forslag

5. Innskudd for livsvarig medlemskap.

6. Handlingsplan

7. Budsjett

8. Valg:

a) Leder

b) Fire styremedlemmer

c) Leder for hvert av utvalgene.

d) Revisor og dennes stedfortreder

e) Valgnemnd, bestående av fire medlemmer, hvorav et velges fra hver av kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy.

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13 Styret

Valgperioden er ett år for styreleder og to år for styremedlemmer. Vararepresentantene velges for ett år.

Utvalgslederne velges for to år.

Valgnemnd velges for fire år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år.

Valgnemnda ledes av det medlemmet som har sittet lengst i valgnemnda.

Styret forbereder årsmøtet og forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Det føres protokoll fra møtene. Leder er ansvarlig for lagets daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene.

 

Fullmakter.

Styret skal lede laget etter de vedtak årsmøtet fatter.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer som det er behov for.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere lagets ansvar og aktiviteter

Laget forpliktes ved underskrift av styrets leder og et styremedlem. Styret kan meddele prokura.

 

Innkalling til styremøter – beslutninger.

Det skal avholdes minst fire styremøter i året.

Styret innkalles når leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Utvalgslederne og PR-ansvarlig møter som observatører med tale og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak fattes.

Styrevedtak skal protokollføres, og protokollen sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Medlemmene skal ha tilgang til styrets protokoll.

Personalansvar.

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

§ 14 Grupper /avdelinger

Innherred Seniorforum kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.Disse ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner/styrer. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Innherred Seniorforum. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Innherred Seniorforum utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Innherred Seniorforum behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.

Vedtak om oppløsning i ekstraordinært årsmøte krever også 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Innherred Seniorforum. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.