ISFo

Interimsperioden 1995 – 2000

Interimsperioden 1995 – 2000

Den første gangen pensjonistskole nevnes i Levanger, er i Ressursplan for Levanger kommune for 1992 – 2005. Der er det en målsetting å komme i gang med en slik skole i løpet planperioden. Det var etablert to skoler i landet med betegnelsen Pensjonistskole. Den eldste ble etablert i Melsomvik i 1979, og den andre på Sømna, Nordnorsk pensjonistskole. Fra sentralt hold ble det uttalt at det ikke ville bli gitt tilsagn til finansiering av flere tilsvarende skoler.

 

Eldrerådet1 i Levanger drøftet i møte den 10.11.1995 spørsmålet om etablering av en pensjonistskole, og det fattet vedtak om å sette ned et utvalg til å utrede spørsmålet. Disse ble valgt:

Leder i Eldrerådet: Knut Aalberg, ble valgt som utvalgets formann. Helse- og sosialsjef: Anne-Brit Skjetne, pensjonert rektor: Anfinn Husby og pensjonert amanuensis Asbjørn Hallem.

I tillegg hadde Eldrerådet følgende tilleggsformulering i vedtaket:

«Pensjonistskolen er et underutvalg under Eldrerådet i kommunen, og den har som oppgave å etterspørre og avtale effektuering av kurs (studieopplegg for eldre), tilpasset eldre-pedagogiske prinsipper.»

Tillegget gir en beskrivelse av Pensjonistskolen som en egen enhet under Eldrerådet. Enheten skal klargjøre eldres behov og tegne avtaler med etablerte skoler/ kursholdere om undervisning. Det heter også i mandatet at gruppen skal utrede en annen type Pensjonistskole enn de to pensjonistskolene vi har i landet fra før (Stokke og Sømna).

Dette utvalget, som møttes første gang 20.11.1995, og heretter kalt interimsutvalget, trakk opp hovedlinjene for etablering av en Pensjonistskole i Levanger. Utvalget gjennomførte drøftinger med Høgskolen, som resulterte i at de valgte å sette fokus mot høgre utdanning.

Senere på året ble det nedsatt en plangruppe, med representanter for HiNT, kommunen og interimsstyret. Det ble vedtatt å avklare med statlige myndigheter om mulighetene for økonomisk støtte. Videre skulle man se seg om etter muligheter for økonomisk støtte hos KLP og KS, og også hos Statens Eldreråd.

Plangruppen utformet en intensjonsavtale med Høgskolen. Denne ble presentert i møte den 30.04.1996. Her så man for seg en ”skole” med 3-4 kurstilbud.

Ifølge avtalen skulle Høgskolen etter hvert tilføres ressurser i samsvar med partenes omforente plan og videre fastsette prisene på de prioriterte tilbud. Det ble vedtatt å se på tilsvarende skoler/tilbud i andre kommuner.

I møte i interimsutvalget 07.02.1997 ble navnet fastsatt til Eldrehøgskolen i Levanger, og det ble bestemt at det skulle lages utkast til logo.

I følge intensjonsavtalen skulle

 • Eldrehøgskolen i Levanger utarbeide prosjektplan og finansieringsplan, og bidra til å samordne utdannings- og kurstilbud, og utarbeide forslag til styrings- og driftsorganisasjon.
 • Høgskolen tilby faglig og pedagogisk rådgivning, utforme og gjennomføre kursopplegg og informasjon om eldre-pedagogisk forskning.

Planutvalget så for seg en fagkrets med historie, norsk, litteratur m. v. på grunnfagsnivå, med adgang til eksamen. Eldreundervisning ble ansett som et nytt område på linje med sentrale myndigheters satsing på ”livslang læring” og ”kompetansereform”.

Her er det at skolen i Levanger legger opp til andre tilbud enn de to etablerte skolene. De samarbeidde i utgangspunktet med folkehøgskoler, og det kom til å prege tilbudene deres. Samarbeidet med Høgskolen førte til en satsing på kompetansegivende studier på høgre nivå.

Forslag til organisasjonsplan ble gjennomgått i et møte 18.11.1996, og det ble vedtatt at prinsippet for driften av skolen skulle være ”selvkost”, dvs. at deltakerne skulle dekke kostnadene. Den 30.11.1996 ble det inngått en treårig avtale med Høgskolen. Det ble vedtatt plan for et kurs i gresk kultur/språk på 20 timer med Jon Hilmo som lærer.

Et kursopplegg med tema ”Gresk safari”, ble det ikke noe av. Etter avtalen skulle Høgskolen ha ansvaret for det faglige innholdet i kursene.

Plangruppen brukte noe tid på å klarlegge organisasjonsform og tilknytning til eksisterende undervisningsinstitusjoner. I et møte 19.02.1997 var alternativene Folkeuniversitetet, Høgskolen i Levanger, Pensjonistskole som et utvalg under Eldrerådet eller en selvstendig Eldrehøgskole. I spørsmålet om selskapsform mente plangruppen at en stiftelse ville være den mest handlekraftige organisasjonsformen, og med de beste muligheter for statlig støtte.

Det ble også gjort framstøt mot sentrale myndigheter. Den 20.08.1997 skrev interimutvalget brev til statsråd Bendik Rugås om å få et møte med statsråden. På grunn av regjeringsskifte ble det ikke noe av dette møtet.

I et møte i 1998 er et flertall av medlemmene i planutvalget enige om å ta sikte på en administrasjon uavhengig av frivillighet, og at Eldrehøgskolen må ”ut av kommunen”. Av dokumentene går det ellers fram at kr. 10 000 ble tildelt Eldrehøgskolen av Hel-Kul. Beløpet ble sendt som forskudd til Høgskolen med sikte på tiltak i år 2000. I tillegg forelå melding om en statlig bevilgning på kr. 12 000 i forbindelse med FNs eldreår 1999.

De eldre skulle komme inn i et miljø med livslang læring. Planutvalget så for seg mange muligheter, og følgende emner ble listet opp:

 • Historie: Folkeminne, lokalhistorie, slektsgransking Samfunnsfag/samfunnsutvikling
 • Morsmål: Litteratur, språkhistorie, dialektkunnskap, lyrikk
 • Fremmedspråk: Språkkurs kombinert med utenlandsreiser
 • Forming og kunstfag
 • Naturfag og diverse andre fag
 • Psykologiske og medisinske emner
 • Musikk
 • EDB
 • Ingeniørfag
 • Ledelse- og personaladministrasjon
 • Hagebruk
 • Fysisk fostring
 • konomi og jus (for eldre)

Det heter i utvalgsprotokollen at utvalget antar at ideen om en Eldrehøgskole i Levanger er liv laga, ut fra de prognoser for alderssammensetning, prognoser om studenttilgang og det forhold at utdanningsnivået er relativt høgt.

Videre understrekes ønsket om et voksende samarbeid med Høgskolen, og at profesjonelle innslag fra høgskole/universitet hører med i totalbildet. Det ble utarbeidet et forslag til prosjektskisse, som viser at man på dette tidspunktet så for seg en stor og kraftig organisasjon. Det årlige budsjett var beregnet til hele kr. 1.152.500.

Det ble utarbeidet en framdriftsplan: Utvalget regnet med å lage ferdig et forprosjekt i september 1996, og at finansieringen skulle være avklart i januar 1997. Det ble regnet med kurs på høgskolenivå allerede i 1998. Utvalget tenkte seg en koordineringsgruppe med to personer fra hver av Levanger kommune, Høgskolen og Interimutvalget for Eldrehøgskolen i Levanger.

Det ble også arbeidet med planer for mindre kurs som kunne startes opp snart, og på en pressekonferanse den 15.04.1997 ble de foreløpige planene gjort kjent for offentligheten.

Interimsutvalget undersøkte også hvordan virksomheten ble drevet andre steder. I Asker møtte utvalget i august 1997 representanter for Eldreuniversitetet der. Spesielt merket de seg hvordan det ble drevet kulturaktiviteter med foredrag og meningsutveksling. I Asker kunne man hente innledere og foredragsholdere fra universitets- og høgskolemiljø i Oslo/Bærum/Asker.

1996 forelå planer for kurs i nygresk og i helse. Det skulle også utarbeides et kurs i hverdagsengelsk. Kurstilbudene skulle gjøres kjent for eldrerådene i nabokommunene. Det ble framholdt at det ikke måtte stilles krav om studiekompetanse, noe bare 40% av befolkningen hadde.

Interimsutvalget diskuterte fortsatt i 1997 om Eldrehøgskolen skulle være en del av Høgskolen, en selvstendig organisasjon eller om den skulle samarbeide med f.eks. Folkeuniversitet.

1 Betegnelsene Eldrerådet og Eldres råd, skrevet med stor og liten r, brukes alle tre som navn på den samme organisasjonen. Eldrerådet er valgt som betegnelse i dette dokumentet.