ISFo

Sprikende konklusjoner

Sprikende konklusjoner

Politikerne i Eldrerådet og kommunestyret var de første til å ta standpunkt til organisering av Eldrehøgskolen. Eldrerådet vedtok den 10.11.1995 at pensjonistskolen skulle organiseres som en egen enhet under Eldrerådet.

Den 20.10.97 sluttet Kommunestyret i sak 46/97 seg til Eldrerådets vedtak. Eldrehøgskolen er, med dette vedtaket, vedtatt opprettet som en kommunal enhet underlagt Eldrerådet. I følge vedtaket skal Eldrehøgskolen tegne avtaler med etablerte undervisningsinstitusjoner om kurs som er tilpasset eldre.

Det innebærer at Eldrehøgskolen vil fremstå som en kursformidler, uten økonomiske forpliktelser. Idéen var basert på en forutsetning om at eldre skulle kunne følge undervisningen i kurs/studier som etablerte undervisnings-institusjoner hadde i sine opplegg.

Den 02.12.1999 valgte Eldrerådet i Levanger styre for Eldrehøgskolen for perioden 2000 -2003:

Leder Knut Aalberg

Styremedlemmer:

  • Annar Johansen, HINT
  • Asgjerd Valstad, andelingsdirektør Sykepleiehøgskolen Levanger
  • Åshild Wesche Selmer, sjefsykepleier Innherred Sykehus
  • Hans Fr. Donhjem, tidligere rådmann i Levanger
  • Lajla Eidsvik, sykepleier og lokalpolitiker
  • Håkon Hals, pensjonert overlege
  • Hans Berg, styremedlem valgt av Eldrerådet.

Det nyvalgte styret for Eldrehøgskolen definerte sine mål slik:

Tiltaket tar sikte på å møte utdannings- og opplæringsbehovet hos eldre mennesker i nært samarbeid med de ordinære utdanningsinstitusjonene i vår region.

Tilbudet må spenne fra hobbybetonte kurs til høgskolestudier.

Arbeidsgruppen tenker seg en nyetablert organisasjon som gir muligheter for handlefrihet og fleksible løsninger. I alle tilfelle vil det være nødvendig å ha et nært samarbeid med skoleverket for øvrig i regionen, i første rekke Høgskolen, men også de videregående skolene.

I det nyvalgte styret sitt møte den 06.03.2000 ble organisasjonsformen på nytt drøftet. Interimutvalget hadde tidligere gitt til kjenne at det ikke ønsket organisasjonsmessig tilknytting til kommunen.