ISFo

Seniorundersøkelsen

Seniorundersøkelsen

I samarbeid med Nord-Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomførte Innherred Seniorforum «Seniorundersøkelsen 2011». Sju innherredskommuner og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag deltok i finansiering av prosjektet, da de ønsket å vite mer om seniorgruppen. Deres mål var å gjøre seniorer bedre i stand til å ta vare på egen helse, slik at de kunne bo lengre hjemme og ikke minst være en ressurs for samfunnet.

Undersøkelsen ble avsluttet i vårhalvåret 2011. Det kom inn 1100 fullstendige svarskjema, som gav oss en svarprosent på 5,5 prosent ut fra det totale antallet i målgruppen seniorer 55+ i kommunene Verran, Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verdal, Levanger og Frosta. I følge Trøndelag Forskning og Utvikling var dette en meget god respons, og dataene var representative for målgruppen med en feilmargin på +/-1,9 %.

Noen resultater fra undersøkelsen:

  • Ca halvparten av de spurte ville svart ja dersom de ble spurt om å bidra med frivillig innsats i idrettslag, som besøksvenn, i et skogsarbeidslag eller i kulturarrangement
  • Halvparten av de som ville bidra med frivillig arbeid, satte som en forutsetning at de blir personlig forespurt
  • Over halvparten av de spurte kunne tenke seg å lære mer om internett og data, og 40 % kunne tenke seg mer språkkunnskap
  • De som ønsket å flytte fra eneboligen, begrunnet det med at de ville ha en mindre bolig, mindre vedlikehold og tilrettelagt bolig
  • Ca 1/3 sier at de svært sannsynlig eller sannsynlig kommer til å kjøpe vedlikeholdstjenester, som for eksempel snømåking, hagestell, rengjøring
  • Nærmere 60 % kunne tenke seg å drive mer med fjellturer og gåturer.

Kommunene viste dessverre ingen interesse for å dra nytte av undersøkelsen (som de selv bekostet), f.eks. ved å iverksette tiltak for å utnytte seniorenes vilje til å bidra med frivillig innsats eller tiltak for gjennomføre systematisk dataopplæring for seniorer (nettbank, informasjon på kommunenes hjemmesider, digital postkasse).