ISFo

Seniorbolig

Seniorbolig

2009 -11

Prosjektet satte fokus på boforhold for seniorer i Levanger. Flere tomtealternativer og planløsninger ble vurdert. Det var enighet om at tomta måtte tilfredsstille en del krav til beliggenhet, og planløsningen måtte være slik at det var en god plass å bli gammel på. Planløsningen måtte ha et sett med fellesareal som la til rette for et sosialt fellesskap i bomiljøet.

Sammen med reguleringsmyndighetene i Innherred Samkommune kom Ivar Risberg over en ikke bebygd tomt i Elvestien, like ved Brusve bru. Med bare noen få minutters gange til sentrum fylte denne tomta de kravspesifikasjoner som var satt. Det viste seg at det var Byggmester Grande som disponerte tomta. Han syntes ideen om seniorboliger var interessent, og sa seg villig til å ta ansvar for utarbeiding av et forprosjekt. Ivar Risberg presenterte saken for styret i ISFo, som vedtok å ta på seg ansvar for markedsføring og registrering av interessenter internt i ISFo.

Styret kalte inn til et lukket orienteringsmøte, der bare medlemmer av ISFo ble invitert. Det møtte 45 personer, og hele 25 ønsket å delta i den videre planprosessen. Grande tok ansvar for byggeprosessen og førte opp et bygg som bestod av ti leiligheter og 100 kvm med fellesareal. Bare tre av den opprinnelige gruppen kjøpte leilighet da bygget ble ferdigstilt sommeren 2010. Frafallet skyldes i første rekke usikkerhet omkring boformen.

Tilbakemeldingene som beboerne gir etter fem års bruk, er positive. Det er

store variasjoner i bruk av fellesareal, og alle velger selv i hvor stor grad de

skal delta i fellesarrangement. Vi kjenner ikke til at det er noen form for

misnøye på boformen blant beboerne.

Byggmester Grande vurderte seniorboligprospektet som et spennende alternativ til dagens leilighetsbygg. Grande utarbeidet derfor en skisse for et tilsvarende prosjekt i Verdal, det også i samarbeid med ISFo. Responsen på dette prosjektet var for liten til at det ble realisert.