ISFo

Strategisk tenkning og omorganisering 2005 – 2010

Strategisk tenkning og omorganisering 2005 – 2010

Styret 2005 så at det på flere områder var behov for nytenking og for å omorganisere både virksomhetstilbudene og organisasjonen. Dette året ble det presentert en del nye tanker, og det ble lagt noen føringer som kom til å legge et grunnlag for organisasjonen sin utvikling og vokster de nærmeste årene.

Styret satte i gang og fullførte flere skrivekurs som var fullfinansiert med tilskudd fra Fylkeskommunen, og i tillegg ble det arrangert flere kurs i forberedelse til pensjonsalderen. Seniorutvalget foretok noen viktige arrangementsmessige endringer. For det første ble tilbudet seniorklubb flyttet fra kveld til dagtid og fikk betegnelsen seniortreff, og i tilknytting til treffet ble det gjort plass for et kulturelt innslag med kaffeservering på billetten. Disse grepene gjorde at oppslutningen fra vår til høst i 2005 ble firedoblet. I dag, 16-17 år senere, er seniortreffene ett av de mest populære tilbudene, og de arrangeres etter samme lest som i høstsemesteret 2005.

Årsmøtet 2005 i Eldrehøgskolen ba styret om å vurdere navneendring og foreta en gjennomgang av vedtektene. Et eget utvalg ble nedsatt, og Årsmøtet 2006 i Eldrehøgskolen fikk seg forelagt forslag til navneendring og forslag til ny organisasjonsstruktur. Forslagene innebar at den gamle medlemsorganisasjonen Eldrehøgskolen i Levanger skulle oppløses og erstattes av en ny organisasjon, Innherred Seniorforum BA (ISFo BA). Et BA er et andelslag med begrenset ansvar etter samvirkemodellen. Årsmøtet så at det i framtida kunne bli behov for organisasjonen å ta eieransvar. Derfor ble det fremmet forslag om å organisere som et BA. Årsmøtet 2006 behandlet foreliggende utkast til nye vedtekter og forslag til omorganisering. Årsmøtet sluttet seg til utvalgets forslag. Den nye organisasjonen ble stiftet den 20.09.2007.

Forut for omdanningen brukte styret mye tid på strategisk tenkning.

Årsmøtet 2006 vedtok følgende visjon:

Livsvekst gjennom medvirkning.

 

Følgende overordnet mål ble utformet og vedtatt:

Eldrehøgskolen skal være en arena der senioren gir og henter kunnskap og inspirasjon for en aktiv tilværelse, og der sosiale og helsemessige forhold blir ivaretatt.

I tråd med vedtatt motto og mål ble følgende overordnede arbeidsprogram vedtatt:

Eldrehøgskolen skal

  • avklare kompetansen og opplæringsbehovene hos seniorgruppen, og bidra til å innfri disse
  • bruke Staupsområdet som arena for sin virksomhet, og arbeide for å skape et felles miljø og opplevelsessenter
  • skape en forståelse for seniorene som en aktiv ressurs, og bidra til å avklare hvordan denne kan benyttes i dagens samfunn.
  • bidra til gjennomføring av prosjekter
  • arrangere kurs i samarbeid med Nordnorsk pensjonistskole.
  • etablere møteplasser som ivaretar faglige, sosiale og helsemessige behov.