ISFo

Fra kommunal til interkommunal virksomhet

Fra kommunal til interkommunal virksomhet

I forbindelse med program for høsten 2006 uttrykte styret at målet for EHS sin virksomhet er å skape «arenaer på Innherred der seniorene kan gi og hente kunnskap for en aktiv seniortilværelse». Som en konsekvens av at styret så på Innherred som framtidig arena, ble Olaug Nestvold valgt som styrets representant i Seniorutvalget med særlig ansvar for virksomhet i Verdal. I løpet av høsten var det møter med Eldrerådet i Verdal, som ga til kjenne at det var ulike meninger om de tanker som EHS presenterte

Styret gjorde følgende vedtak i saken:

  1. Styret ser positivt på det initiativ som er tatt for å etablere nye tilbud i Verdal. Styret ber om at tilsvarende initiativ blir rettet mot Inderøy og Frosta.
  2. Styret anmoder vedtektskomiteen om å vurdere alternative organisasjonsformer for EHS, og hvordan tilhørigheten til flere kommuner kan bli ivaretatt.
  3. Styret vurderer Staup med bruk av Låven og Kantina som det beste stedsvalget for seniortreff. Styret ber om at komiteen for seniortreff vurderer om antall seniortreff bør utvides.
  4. Kurstilbudene bør speile behovet og ønskene som kommer fra seniorgruppen.
  5. Styret stiller seg positiv til at EHS engasjerer seg i prosjekter med fokus på seniorgruppen.
  6. Styret ønsker at det arbeides aktivt for at Staup blir EHS sin framtidige arena. Det bør arbeides aktivt for å få disposisjonsrett over Kantinebygget, med tanke på et framtidig seniorsenter for Innherred.

og avløses av en Samvirkeorganisasjon, et BA, med navnet Innherred Seniorforum BA. Vedtaket innebar at den nye organisasjonen skulle omfatte kommunene Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta.

Under stiftelsesmøtet for ISFo BA 20.09.2007 ble det med basis i de strategidokument styret for Eldrehøgskolen hadde utformet og vedtatt, satt opp et omfattende handlingsprogram for den nye organisasjonen. I dette møte ble det valgt styremedlemmer fra både Inderøy, Verdal og Frosta.

I styret for Eldrehøgskolen i Levanger hadde Levanger kommune en representant valg av Eldrerådet. Styret hadde en intensjon om at også det nye styret skulle bestå av bl.a. representanter fra hver av de fire kommunene, og at kommunene skulle få tilbud om å kjøpe andeler. Kommunene responderte ulikt på forespørsel om kjøp av andeler: Bare Levanger kommune og Frosta kommune takket ja. Imidlertid har både Verdal kommune, Levanger kommune og også Nord-Trøndelag Fylkeskommune de siste årene bidratt med betydelige beløp til drift av organisasjonen.

Bare måneder etter at ISFo BA var stiftet, ble det vedtatt ny lov for selskap som var registrert som BA. Den nye loven var spesialtilpasset samvirkeorgani-sasjoner. Organisasjonen ble tvunget til å forlate BA-formen, og Årsmøtet 2010 vedtok oppløsning av BA-et og stiftelse av en ny organisasjon: Foreningen Innherred Seniorforum.

Etter omorganiseringa fra Eldrehøgskolen i Levanger til en interkommunal forening har en stor del av aktivitetene blitt gjennomført i alle fire kommunene.