ISFo

Utvalg for seniortreff

Utvalg for seniortreff

Allerede i 2003 ble det arrangert åpne møter for deltakere i alderssjiktet fra 50+. Formålet var å skape en arena for sosialt samvær med tema som en antok hadde interesse hos seniorgruppen. Styret i EHS betraktet dette som en viktig virksomhet. Derfor ble det arrangert opptil to møter i måneden, på kveldstid. Det var en fast gruppe på 8 –10 personer som deltok på disse møtene, som da ble kalt seniorklubben.

I 2005 var det seniorutvalget, med Per Endresen som leder, som hadde ansvaret for disse arrangementene. På grunn av deltakersvikt besluttet utvalget å endre opplegget for seniortreffene.

Den viktigste endringen var at møtene ble flyttet til dagtid, kl 1200-1400, og med fast møtedag første onsdag i måneden. Videre ble det bestemt at det i forbindelse med seniortreffene, skulle være en enkel servering og et kulturelt innslag med musikk eller andre former for underholdning. Som en følge av at EHS hadde tegnet en samarbeidsavtale med Levanger videregående skole om disponering av lokaler på Staup, ble seniortreffene lagt dit.

Omleggingen var vellykket. Det møtte opp 40 – 50 personer allerede på de første møtene. Med tiden skulle det vise seg at lokalene som Eldrehøgskolen disponerte på Staup, hadde for liten kapasitet.

Det gjaldt også i Arbeidskirken på Bamberg, som ble benyttet noen få ganger. Redningen ble Høgskolen på Røstad. Så fremt det var ledig auditorium, fikk vi benytte det vederlagsfritt, mot at studentene ved høgskolen hadde fri adgang til arrangementene. Det ble etter hvert arrangert seniortreff med over 200 deltakere, der det er benyttet flere steder i de fire kommunene. Seniortreffene er fortsatt organisasjonens flaggskip, og de arrangeres fremdeles etter den malen som ble lagt i 2005.

Det arrangeres ni seniortreff i året. Temaene på møtene er varierte, og med deltakere fra alle de fire kommunene. De fleste møtene legges til Høgskolen i Levanger, men vi prøver å spre de mest mulig slik at arrangementsstedene veksler mellom kommunene. Til nå er det registrert mer enn 10 000 personer som i løpet av 2004 – 2016 har deltatt på seniortreffene.

Se oversikt over arrangerte seniortreff, vedlegg