ISFo

Innherred Seniorbedrift BA

Innherred Seniorbedrift BA

Eldrehøgskolen i Levangergjennomførte i 2004 et prosjekt med tittelen: Livsvekst gjennom medvirkning.

Prosjektet beskriver en ide om etablering av en seniorbedrift i tilknytning til Staup. Prosjektet ble støttet økonomisk av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Våren 2006 bidro Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune med 50 000 kr hver til støtte av et nytt prosjekt med Eldrehøgskolen som prosjekteier, og med Øyvind Lyngstad som prosjektleder. Målet med dette prosjektet var å utrede mulighetene for etablering av en seniorbedrift på Staup. Prosjektet konkluderte med en tilråding om etablering av en slik bedrift på Staup. Våren 2007 oppnevnte Eldrehøgskolen et interimsstyre med Hans-Fredrik Donjem som leder. Interimsstyret utarbeidet forretningsplan, og Innherred Seniorbedrift BA med kortformen ISBe ble stiftet den 23.10.2007.

Innherred Seniorforum BA (organisasjonen Eldrehøgskolen ble 20.09.2007 omorganisert til selskapet Innherred Seniorforum BA) tegnet seg for 40 andeler a kr 500 i ISBe. De to organisasjonene var selvstendige og uavhengige i forhold til hverandre, men de hadde en administrativ nærhet gjennom felles kontorlokaler på Staup. ISFo og ISBe valgte å profilere seg som søsterbedrifter, med felles logo og motto. Målsettingen var å få med kommuner, bedrifter, lag/organisasjoner og enkeltpersoner som eiere.

Styret hadde for første driftsår målsetting om å oppnå oppdrag som dekket fem årsverk eller 30 personer, og i løpet av fem år omfatte 100 personer eller 15 årsverk. Senioren er en ressurs for samfunnet på grunn av sin spesialkompetanse, arbeidsevne som følge av erfaringer og rutiner, gode evner på grunn av ervervet sosial kompetanse, problemkompetanse og modenhet. Økonomisk ble det kalkulert med en timelønn på 150 kr pr time. Seniorbedriften tilbød tjenester til en pris på 220 kr per time.

Det skulle imidlertid vise seg at de fleste forutsetningene for drift sviktet:

  • Eierandelene oppnådde på langt nær kalkulert kapital

  • Det ble betalt 130 kr per time på det åpne marked
  • Kjøp av tjeneste til 220 kr per time ble for høyt
  • Staup som arena ble ikke aktuell

Konklusjon: ISBe fortok en styrt avvikling i 2010.