ISFo

Staup – framtidig studiesenter

Staup – framtidig studiesenter

Statens gartnerskole på Staup, som ble etablert like etter 1. verdenskrig, ble overdratt til fylkeskommunen og utgjorde en del av det videregående skoleverket.

Eldrehøgskolen tegnet avtale med Levanger videregående skole og fikk disponere lokaler vederlagsfritt på Staup fra 2004. Fylket bestemte seg for å flytte sin virksomhet på Staup til Mære og overdro eiendommen til Levanger kommune.

I juni 2006 ble det i regi av Eldrehøgskolen gjennomført en studietur til Wij Trädgårdar, Ockelbo i Sverige. Stora Enso, som eide anlegget, avviklet sin virksomhet i Ockelbo, og overdrog eiendommen til et selskap som hadde som målsetting å etablere en kulturpark. Anlegget var ferdig utbygd, og det hadde 80 000 besøkende i 2005.

Studiegruppen trakk paralleller til Staup med det de så og hørte om i Ockelbo. Den stilte seg spørsmål om noe tilsvarende kunne etableres på Staup? På heimturen ble det tatt initiativ til etablering av en interesseorganisasjon for Staup. Det var opptakten til stiftelse av Staups venner.

Det ble utformet skisser for hvordan en så for seg at det kombinerte undervisnings- og administrasjonsbygget på Staup kunne drives og brukes som et senter for seniorvirksomhet. For at Eldrehøgskolen skulle kunne ta eieransvar, ble organisasjonen omdannet til et BA med betegnelsen Innherred Seniorforum BA (ISFo). Den nystiftede organisasjonen, Innherred Seniorbedrift BA, skulle også ha base på Staup, og var bl.a. tiltenkt å få ansvar for kantinedriften.

Prospektet som beskrev etablering av Seniorsenter på Staup, ble presentert for politisk ledelse både på fylkes- og kommunenivå. Det ble reagert positivt på de tanker som ble presentert, og det ble gitt inntrykk av at det var vilje til å finne fram til løsning på lokalitetsproblemet for ISFo. Etter hvert viste det seg at det var mange som ønsket å legge virksomhet til Staup. ISFo valgte å presentere sine ønsker i et interessefellesskap som besto av åtte interessenter. Imidlertid kom den kommunale innvandrertjenesten til å presentere ønsker og behov for lokaler til undervisning, og de la beslag på undervisnings- og kontorlokalene på Staup.

Planene om et seniorsenter måtte skrinlegges. ISFo sin store utfordring er fortsatt å få tilgang til høvelige lokaler både for administrasjon og virksomheter.

 

Administrasjonsbygget på Staup – Fremtidig seniorsenter?

Innherred Seniorforum BA forutsettes å stå som ansvarlig leietaker av bygget.

Innherred Seniorforum BA forestår fram-leie av lokaler

En stor del av aktivitetene som skal foregå i bygget, forutsettes ivaretatt av andre klubber, lag/organisasjoner enn ISFo.

Samarbeid med institusjoner innen helse og undervisning.

Forslag til aktiviteter: (bare fantasien setter begrensninger)

Kantine-/restaurantdrift: Åpen kafé/restaurant

Bokkafe, salg av bøker

Nettkafé

Kursvirksomhet:

Datakurs

Språkkurs

Skrivekurs

Fotokurs

Malerkurs/klubb

Matkurs

Spill og trim

Bridge

Sjakk

Biljard

Teater

Trim

Dans: Senior, gammel og folkedans

Sang:Kor, ”syng med oss”, viseklubb etc

Medierom

Møtevirksomhet

Dagsenter for demente

Målsettingen er å skape en arena med mange og allsidige tilbud, som gir grunnlag for stor brukerdeltakelse