ISFo

Navn på organisasjonen

Navn på organisasjonen

Selv om organisasjonen er ung av år så har den hatt mange navn. Det skyldes at den hele tiden har vært på søk etter viksomhetsarenaer som kan bidra til livsvekst hos seniorene. Den aller første spiren til organisasjonen finner vi i Ressursplanen for Levanger kommune for perioden 1992 –2005. Der lanseres ideen om en Pensjonistskole.

Pensjonistskole

Eldrerådet nedsatte et utvalg som fremmet forslag om etablering av en slik institusjon som et underutvalg til Eldrerådet. Utvalget vedtok at Pensjonistskole skulle erstattes med begrepet Eldrehøgskole. Forslaget ble godkjent av Levanger kommunestyre i møte den

Eldrehøgskolen i Levanger (EHSK )

Utvalget som vurderte etablering av Pensjonistskolen, ønsket i prinsippet at skolen ble fristilt fra kommunen. Styret for skolen fremmet forslag om etablering av en medlemsorganisasjon. I åpent møtet den 10.10.2000 ble Eldrehøgskolen (EHS) stiftet.

Innherred Seniorforum BA

Etter grundig forarbeid og med erfaringer fra seks års drift, ble sak om omorganisering behandlet på årsmøte 2006. Betegnelsen »Eldrehøgskolen» ble foreslått endret til «Innherred Seniorforum». Det var flere grunner til dette:

Eldrehøgskole var et misvisende ord. Eldre er i folket sin begrepsverden en annen befolknings gruppe enn den som organisasjonen innretter sin virksomhet mot.

  • Det var enighet om å bytte ut eldre med senior. Ordet senior omfatter de eldste i en befolkningsgruppe. Ideen om en skole for denne gruppen hadde ikke slått an, og ble derfor erstattet med forum.
  • Begrepet høgskole er det direkte feil å bruke, og organisasjonen har ingen rett til å bruke den betegnelsen.
  • Å velge Innherred i stedet for Levanger som stedsangivelse var naturlig, da det i styret var enighet om å utvide virksomhetsområdet til å omfatte kommunene Inderøy, Frosta. Levanger og Verdal.

Det var enighet om å skifte organisasjonsform fra medlemsorganisasjon til selskap med begrenset ansvar. Den 20.09.2007 ble Eldrehøgskolen oppløst og omdannet til et andelslag med navnet Innherred Seniorforum BA.

Foreningen Innherred Seniorforum

Fra 1. januar 2008 ble ny lov om samvirkeforetak gjort gjeldende. Loven er spesialtilpasset samvirkeorganisasjoner der medlemmene har en omsetning som gir grunnlag for en avkastning. Den nye loven gjaldt ikke for Innherred Seniorforum BA. På årsmøtet 2011 ble denne organisasjonen avviklet og foreningen Innherred Seniorforum (ISFo) stiftet.