ISFo

Vedtekter

Vedtekter for Innherred Seniorforum

(org nr. 997 301 447)
Endret på årsmøtet 15. mars 2012, 2. mars 2016, vedtatt på årsmøtet 7. april 2021

 

1 Foreningens navn og etablering

Foreningens navn er Innherred Seniorforum.

Stiftelsesdato: 20. september 2007

Foreningen har sete i Levanger kommune

 

2 Formål

Innherred Seniorforum har som hovedmålsetting å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Foreningen skal ta sikte på å møte seniorgruppens opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Innherred Seniorforum er livssyns- og politisk nøytral, og verken styret eller enkeltpersoner skal kunne uttale seg på vegne av Innherred Seniorforum i generelle politiske og livssynssaker.

 

3 Foreningens organisasjonsmessige karakter

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person hvor ingen medlemmer har ansvar for foreningens gjeld.

 

4 Medlemmer

Enkeltpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner, samt offentlige enheter hjemmehørende i kommunene Frosta, Inderøy, Levanger eller Verdal, og som godkjenner foreningens formål og vedtekter, kan bli medlemmer av foreningen.

Styret kan godkjenne medlemmer fra andre kommuner..

Medlemmene av foreningen er prioritert som deltakere i dens aktiviteter, og har rett til bruk av dens tjenester.

Styret fører medlemsliste og utsteder medlemsbevis.

 

5 Kontingent

Kontingenten består av en engangskontingent som gir rett til livsvarig medlemskap. Kontingentens størrelse vedtas av årsmøtet.

 

6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmene har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme for mer enn to stemmer.

 

7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter etter vedtak i styret. Utgiftene skal fremgå av foreningens årsregnskap (noter).

 

8 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest ei uke før årsmøtet.

Alle medlemmene har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er åpent for andre interesserte, men årsmøtet kan ved konstitueringen med simpelt flertall, vedta å lukke møtet

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest ei uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Alle saksdokumenter til årsmøtet skal legges ut på Innherred Seniorforums hjemmeside senest ei uke før årsmøtet.

 

9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder, som ikke behøver være medlem av Innherred Seniorforum.

 

10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde navn på de kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår minst halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

 

11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder og sekretær for årsmøtet
 3. Velge to medlemmer til å signere protokollen sammen med møteleder og sekretær
 4. Godkjenne styrets årsmelding og årsregnskap med revisjonsberetning
 5. Godkjenne styrets forslag til medlemskontingent
 6. Få framlagt til orientering styrets forslag til handlingsplan og budsjett.
 7. Behandle andre saker som på forhånd er fremmet til behandling, herunder eventuelle innkomne forslag.
 8. Foreta følgende valg:
  • styremedlemmer med to års funksjonstid
  • blant styrets medlemmer velges styreleder for ett år
  • to varamedlemmer velges hvert år.
  • leder for hvert utvalg, med to års funksjonstid
  • revisor og dennes stedfortreder velges hvert år.
  • Valgnemnd på tre medlemmer og ett varamedlem, alle for to år. Blant nemndas medlemmer velges leder for ett år. Styret fremmer forslag på valgnemnd, som skal reflektere foreningens medlemsmasse og sørge for at medlemmer fra alle kommuner over tid er representert.

 

12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når et flertall i styret bestemmer det, eller minst 50 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det.

Møtet innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

13 Styret

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer

Kun medlemmer av foreningen kan velges som styremedlem.

Forvaltningen av Innherred Seniorforum hører under styret, som skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette handlingsplaner og budsjett for foreningens virksomhet.

Styret skal lede foreningen etter de vedtak årsmøtet fatter.

Styret kan også i den grad det finner det hensiktsmessig, opprette underutvalg.

Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets beslutninger fattes med vanlig flertall, ved eventuell stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 Det skal avholdes minst fire styremøter i året.

Styret innkalles når leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Utvalgslederne møter som observatører med tale og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak fattes.

Styrevedtak skal protokollføres, og protokollen sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Medlemmene skal ha tilgang til styrets protokoll.

 

14 Utvalg

Innherred Seniorforum kan organiseres med egne underutvalg. Disse ledes av valgte tillitspersoner. Utvalgsleder, sammen med Innherred Seniorforums styre, oppnevner medlemmene i de enkelte utvalg.

Styret kan gi retningslinjer for utvalgenes organisering og aktiviteter.

 

15 Foreningens signatur og fullmakter

Foreningens signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.

For utvalgenes økonomiske forpliktelser hefter hele Innherred Seniorforum. Utvalgsleder kan inngå avtaler og representere Innherred Seniorforum innen de handlingsplaner og budsjett styret har vedtatt.

 

16 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene

Oppnås ikke kvalifisert flertall (min 2/3) må forslag fremmes på nytt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.  Forslag som har oppnådd vanlig flertall på begge møter, ansees som vedtatt.

 

17 Oppløsning

Oppløsning av Innherred Seniorforum behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tidligst tre måneder senere.

Vedtak om oppløsning i ekstraordinært årsmøte krever også 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Innherred Seniorforum. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.

Midler som er igjen etter at all gjeld er dekket, skal etter styrets vedtak tilfalle organisasjoner i Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal såfremt disse organisasjonene ivaretar Innherred Seniorforums formål.